Sửa chữa cầu trục 10 tấn

Các hình thức giao hàng
  • Nghiệm thu tại nhà máy bên bán
  • Giao hàng tại nhà máy, công trình bên mua
  • Thời gian sản xuất, vận chuyển, lắp đặt từ 5-30 ngày